Ngā Kākahu Mangu

He aha te take ka mau kakahu mangu ai ngā wāhine?

Te kākahu mangu, he tohu mate. Ahakoa ka haere koe ki whea ka pikau mate tonu i ngā wā katoa.

What is the reason women wear black clothing?

Black clothing is a sign of mourning. No matter where you go you carry the memory of your deceased with you all the time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search